ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

A Parkfly kft, továbbiakban, mint Parkfly Autókölcsönző az alább felsorolt feltételekkel a saját és partnerei  gépjárműveit adja illetve közvetíti ki bérbe.
A Parkfly Kft, bérbe adja a bérleti szerződésben meghatározott gépjárművet –továbbiakban, mint bérautót-
a bérlő részére a következő feltételekkel:

 • I. Általános feltételek

I.1. A Bérlő lehet természetes vagy jogi személy is, azonban a bérleti szerződés megkötése csak felelős természetes személy által történhet.
I.2. A szerződő felek kölcsönös kötelezettséget vállalnak az általános szerződési feltételekben és a bérleti szerződésben foglaltak betartására. A szerződés feltételeinek be nem tartása a bérleti szerződés azonnali hatályú felbontását és a vétkes teljes kártérítési felelősségét vonja maga után.
I.3. A bérlő a bérleti szerződés aláírásával elismeri az abban rögzített összes adat valódiságát.
I.4. Az aláírt bérleti szerződéssel kapcsolatos bármely nyilatkozatot kizárólag írásban lehet érvényesen megtenni.

II.  A bérautó használata

II.1. A bérautót kizárólag a bérlő és/vagy a szerződésben szereplő másodvezető vezetheti.
II.2. A bérautót csak olyan személy vezetheti, aki a KRESZ által előírt személyi feltételeknek megfelel, személyazonosságát bérléskor igazolta, érvényes jogosítvánnyal rendelkezik és betöltötte a 21. életévét.
II.3. A bérlőnek állandó lakhellyel kell rendelkeznie, amit személyi igazolvánnyal vagy lakcím kártyájával igazolnia kell.
Ezen kívül a bérlőnek be kell mutatnia egy névre szóló közüzemi számlát vagy repülőjegy foglalási dokumentumot.
II.4. Ha a bérlő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, akkor a bérlő megbízottjának meg kell felelnie a II.2 és II.3 pontban leírt feltételeknek. Ezen felül a bérléshez szükség van cégszerű írásos megrendelőre, a cégbejegyzésről szóló cégbírósági végzésre, 30 napnál nem régebbi cégkivonatra és aláírási címpéldányra.
II.5. A bérleti szerződés akkor tekinthető érvényesnek, ha a bérlő megfelel a  II. pontban leírtaknak , a szerződést mind a bérlő, mind a bérbeadó aláírták, valamint a bérlő megfizette az előírt kauciót.
II.6. A bérautóval Magyarország határait átlépni csak a bérbeadó cég előzetes engedélyével lehet.
II.7. A bérlőnek tilos a bérautóval sportrendezvényeken neveznie és/vagy tesztcélokra használnia, valamint másik járművet vontatnia.
II.8. A bérlőt felelősség terheli a bérleti szerződést, a gépkocsi állagát, jogi helyzetét vagy egyéb körülményeit károsan érintő következményeiért, ezt eredményező magatartásért, cselekedetért.

 

 • III. A bérlet időtartama

III.1. A bérleti megállapodás minden esetben határozott időtartamú.
A bérleti idő minimum 1 nap, azaz 24 óra.
III.2. A bérleti idő lejárta előtti gépjármű visszaadása esetén a bérbeadó bérleti vagy egyéb díjat nem térít vissza a bérlő részére.
III.3. Az autókölcsönzés időtartamának meghosszabbítása kizárólag a Bérbeadó cég előzetes hozzájárulásával lehetséges. A hosszabbítás díjszabása: 0-2 óra nem kerül felszámolásra, 2 órát meghaladó hosszabbítás esetén 1 nap kerül felszámolásra és minden további nap díjköteles.
A bérleti idő meghosszabbítását legalább 24 órával a bérleti idő lejárata előtt jelezni kell a Bérlőnek az Autókölcsönző cég felé és annak engedélyezése után kerülhet csak sor a hosszabbításra.
III.4. A bérlő a bérautót a bérleti idő lejártakor a bérbeadónak köteles visszaszolgáltatni annak telephelyén tisztán, kifogástalan állapotban. Tartozékok vagy iratok hiányzása esetén az Autókölcsönző cég pótdíjat számol fel.
Ha a megállapodott bérleti idő 24. órájára a bérlő nem szolgáltatja vissza a bérautót, akkor pótdíjat kell fizetnie. Ha a bérautó visszavétele a bérleti idő lejárta utáni 0-2. órája között történik (azaz 2 óra késés), akkor a bérlő ½ bérleti nap, ha a 2. órát követően, akkor 1 nap pótdíj fizetendő. A pótdíj a plusz bérleti díjon felül értendő.
III.5. Ha a bérlő a bérautót a bérleti idő lejártát követő egy napon belül, azaz 24 óra elteltével sem szolgáltatja vissza, akkor az Autókölcsönző cég a bérautót eltűntnek nyilvánítja és ennek megfelelően fog eljárni. Ebben az esetben a bérbeadó kártérítésre tart igényt. A bérlő köteles valamennyi, a késedelemből származó költséget megfizetni (keresési, szállítási költségek stb., és ezen felül a bérleti idő lejártát követő időszakra a bérleti díj kétszeresét megfizetni.

 • IV. A bérlés feltételei

IV.1 Az írásbeli megrendelés, foglalás. Ennek menete: A végleges foglalás az írásbeli megrendelés visszaigazolásával és a foglalási díj megfizetésével történik. Ez történhet átutalással, készpénzzel, bankkártyás fizetéssel.
A foglalás visszamondása a bérlő részéről 14 nappal a bérleti időpont megkezdése előtt, a foglalási díj egy éven belül felhasználható másik foglaláshoz, 14 napon belüli lemondás esetén a foglalási díj nem térítendő vissza.
A foglalási díj a bérleti díj 30 % a, 14 napon belüli foglalás esetén a teljes bérleti díj.
Az Autókölcsönző cég az igényelt kategóriára vállal kötelezettséget, a gyártmány, típus változtatás jogát fenntartja, amennyiben ugyanolyan kategóriájú gépjárművet nem tudna biztosítani, eggyel magasabb kategóriájú autót ad bérbe, az eredeti bérleti díjban.
IV.2. A személyazonosító okmányok és iratok bemutatása ( II.pontban meghatározott).
Ezen okmányok lemásolásához a bérlő hozzájárul, a Bérbeadó ezeket az adatvédelmi tv. betartásával kezeli.
IV.3. A bérleti díj megfizetésén felül a bérlő még fedezet fizetésére kötelezett. Az autókölcsönző cég minden esetben fedezetet, óvadékot (kauciót) kér a bérlőtől, amelynek értéke autó típustól függően változó, annak értékéhez igazodó.

 • V. A bérleti díj és az óvadék

V.1.A bérleti díjat az Autókölcsönző cég szerződéskor érvényes díjtáblázata, vagy a bérlő és bérbeadó között létrejött egyedi megállapodás határozza meg.
Az előre meghatározott bérleti díjat a bérlet megkezdése előtt, az autó átvétele előtt ki kell fizetni.
A napi általányban kikölcsönzött, de a napi 300 km limitet meghaladó futás után a pótdíj számítás alapja a gépkocsi kilométerórája alapján kerül meghatározásra. Ez a bérautó telephelyről történő elindulása és a telephelyre történő visszaérkezése között a kilométeróra által mért különbség. ( 30 HUF/ Km).
Az autóbérlés díja a következőket tartalmazza:

 • Kötelező felelősség biztosítás díját
 • Casco biztosítás díját
 • Belföldi autópálya díjakat
 • A gépjármű kötelező szerviz díját
 • Téli, nyári felkészítés, a szezonnak megfelelő gumiabroncsok használata
 • Szükség esetén csereautó biztosítása, assistance szolgálat
 • 300 Km szabad futás napi általány esetében

Az autóbérlés nem tartalmazza:

 • Az üzemanyag költségeket
 • Parkolási díjakat, garázs használati díjakat
 • Külföldi autópálya és úthasználati díjakat
 • Komp és hajó díjakat
 • A bérlés ideje alatt a bérautóra kiszabott büntetés és pótdíjakat, ezek a bérlőt terhelik minden esetben
 • Illetve semmilyen olyan költséget, ami nem része az alapszolgáltatásnak

V.2. A bérleti szerződés megkötésekor a bérlőnek a bérelt gépjármű típusától függően meghatározott mértékű óvadékot kell fizetnie. Ezen óvadék, fedezet a bérbeadó számára biztosítékul szolgál a bérlő által esetlegesen a bérbeadónak vagy bérautóban okozott kárért.
A bérlet végén a kaució visszafizetésre kerül, kivéve a bérlő károkozása vagy egyéb fizetési kötelezettség nem teljesítése esetén. Ebben az esetben tartozása levonásra kerül az óvadékból. A bérbeadó nem köteles az óvadékot visszafizetni mindaddig, amíg a bérlő esetleges kártérítési felelősségével kapcsolatosan függő kérdés áll fenn. A bérbeadó a kaució után kamatot nem köteles fizetni.
A kaució funkciója még, hogy az esetlegesen utólag fizetendő díjak, (Km díj, hosszabbítás, pótdíjak) hiányosságok (tankolás, takarítás), illetve kár esetén annak megtérítésére szolgál. A bérlő (kártyabirtokos) tudomásul veszi, hogy vitás esetben az Autókölcsönző, a kauciót csak a jogviták teljes és jogerős, illetve a végrehajtható tisztázódáskor engedi el. Lopás, totálkár vagy teljes megsemmisülés esetén a kaució teljes összege az Autókölcsönzőt illeti meg.
Amennyiben nem áll rendelkezésre az óvadék, a bérbeadó elállhat a bérleti szerződéstől, megtagadhatja a bérautó átadását, illetve visszaveheti azt.
V.3. Az óvadék, kaució foglalásának kezelése, módja
Bankkártyán, ami dombornyomott és a bérleti időszak kezdetétől legalább még 6 hónapig érvényes.
A kaució foglalása előengedélyezés tranzakcióval történik a bérlő vagy a felelősséget vállaló személy bankkártyájáról. A tulajdonos köteles meggyőződni arról , hogy a kártyán van elegendő összeg a fedezethez.
A bérlő köteles meggyőződni arról, hogy a bankkártyán lévő napi limit nem alacsonyabb a kaució összegénél.
Amennyiben a kaució zárolása az Autókölcsönző hibáján kívül meghiúsul, úgy jogában áll a bérlővel szemben a kiszállási és foglalási díjat érvényesíteni, a bérbeadás elállásával.
A bankkártya tulajdonosnak minden esetben jelen kell lenni e és aláírásával hitelesíteni a bérleti szerződést és az óvadékot.
Készpénzes kaució esetében az Autókölcsönző a kaució visszafizetését legkorábban a bérlet lezárását követően 30 nappal teszi meg.

 • VI. Biztosítás, káresemény

VI.1. Ha a bérlő balesetet szenvedett és vétlen volt, szükség van a károkozótól egy szabályosan kitöltött, mindkét fél által aláírt, szabványos baleseti bejelentőre. Külföldön bekövetkezett baleset esetén a károkozó külföldi biztosítójának igazolására, valamint rendőrségi jegyzőkönyvre van szükség. A bérlő csak ezen, szabályosan kitöltött iratok birtokában tudja vétlenségét bizonyítani. Minden egyéb esetben a bérlő vétkes.
Amennyiben az idegen gépjármű felelősségbiztosítása fedezi a teljes kárt, úgy önrész nem kerül levonásra. Azonban ebben az esetben a kaució feloldására csak a kártérítés biztosító által történt kifizetése után kerül sor.
Káresemény esetén a bérlő köteles minden okmányt és iratot az Autókölcsönzőnek átadnia, ami a biztosítási ügyintézéshez szükséges.
VI.2. A bérlő baleseti vétkessége esetén, a keletkezett kárt a Casco biztosítás alapján lehet rendezni, annak feltételeivel. Ez esetben a bérlő a gépkocsi értékének 10 %a-ig vagy 100000 HUF önrész erejéig köteles megtérítenie az okozott kárt.
VI.3. Lopáskár esetén a bérlő a gépkocsi értékének 10 %a-ig felelős.
A bérlő az autóbérlés időtartama alatt köteles az autókulcsot és forgalmi engedélyét mindvégig magánál tartania. Lopás esetén amennyiben nem tudja az Autókölcsönző cégnek a kulcsot és forgalmit átadni, illetve hatósági vizsgálat során fény derül rá, hogy az indítókulcsról másolat készült, és ebből következően a biztosító nem téríti meg a kárt, a bérlő köteles a bérautó teljes értékét megfizetni a bérbeadó részére, az összes felmerült költséggel együtt.
VI.4. Az Autókölcsönző jogosult minden egyes utólagos ügyintézéshez, ami nem a bérleti szerződéshez kapcsolódik 3000 HUF pótdíjat felszámolni.
VI.5. A bérautón bekövetkezett kerékkárokra és gumiabroncsok sérüléseire, valamint a gépjármű belső terének és csomagterének nem balesetből eredő károsodására a casco biztosítás nem vonatkozik és a bérlő ezekért teljes anyagi felelősséggel tartozik. A bérlő köteles a bérautóból minden személyes értéktárgyat eltávolítani ( telefon, táska , GPS,  stb.), ha bármilyen rövid időre őrizetlenül hagyja azt. Ellenkező esetben a bérlőt teljes kártérítési felelősség terheli és a Casco szereződés hatályát veszti.

 • VII. A bérlő magatartása és felelőssége

VII.1. A bérlő balesetkor és bármilyen a bérautót ért kár vagy a bérautó műszaki hibája esetén köteles a Parkfly Autókölcsönző céget azonnal értesíteni, a káresemény megtörténtekor, illetve a hiba észlelésekor.
VII.2. Baleset esetén a bérlő csak a bérbeadó engedélyével tehet kárnyilatkozatot. Mentési, szállítási, javítási intézkedéseket csak az Autókölcsönző cég kezdeményezhet. A bérlő köteles a bérbeadó rendelkezésére bocsátani a káresemény intézkedéséhez szükséges iratokat. Késedelem esetén az ebből eredő károkat a bérlő köteles megtéríteni.
VII.3. Műszaki meghibásodás esetén a bérlő a bérautót csak a bérbeadó engedélyével javíttathatja. A javításról el kell számolnia és alkatrész csere esetén a hibás alkatrészt be kell mutatnia. A javítás költségét a bérbeadó csak ebben az esetben téríti meg.
A kilométeróra meghibásodásáról a bérbeadót haladéktalanul értesítenie kell. Ha ez nem történik meg az Autókölcsönző napi 500 Km futást jogosult elszámolni.
VII.4. A bérlő a bérautót jó gazda módjára köteles használni és annak, valamint összes tartozékának őrzéséről gondoskodni.
VII.5. Ha a bérautót alkoholos vagy kábítószernek minősíthető vagy tiltott gyógyszer hatása alatt vezették, a bérlő teljes kártérítési felelősséggel tartozik.
VII.6. Amennyiben az autókölcsönzés időtartama alatt olyan kár vagy kifizetési kötelezettség keletkezik a bérautóval kapcsolatban ( parkolási díj, büntetés, rejtett kár, stb.), ami az autó visszavételekor nem kerül nyilvánosságra a bérbeadó számára, nem szerez erről tudomást, úgy az Autókölcsönző jogában áll 6 hónapig inkasszózni a bérlő vagy felelősséget vállaló személy bankszámlájáról . Ez érintheti a kár vagy a büntetés teljes összegét, amelyhez a bérlő vagy felelősség vállaló személy a szerződés aláírásával egyidejűleg hozzájárul.

 

 • Rendkívüli helyzetben és váratlan esemény bekövetkeztében értesítendő telefonszám:

+36 20 333 11 77

 • Jogviták

Minden egyéb kérdésben- melyeket e szerződés nem szabályoz- a Ptk. hatályos rendelkezései az irányadók.
A bérlő kijelenti, hogy az Általános szerződési feltételeket, a bérleti szerződést és a bérleti árlistát elolvasta, az abban foglaltakat tudomásul vette és azok be nem tartásukból eredő következményekért a felelősséget vállalja.

  • Az Általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.